14 września 9:00


Nadzór pedagogiczny w czasie epidemii i zmiennych wariantów organizacji kształcenia, wychowania i opieki - istota i formy nadzoru; zróżnicowane sposoby realizacji zadań zaplanowanych w Planie nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2020/2021.

PLIKI DO POBRANIA NA DOLE

Cel szkolenia i korzyści

Nadzór realizowany w szczególnych okolicznościach roku szkolnego 2020/2021. Analiza czynności dyrektora wynikających z zakresu, sposobu oraz form nadzoru pedagogicznego realizowanego w zmiennych formach kształcenia w czasie pandemii- prezentacja procedury nadzoru, przykładów konstrukcji planu nadzoru pedagogicznego oraz propozycji zakresu zadań wynikających z rozporządzeń Ministra Edukacji Narodowej i wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego. Każdy z uczestników otrzyma pakiet materiałów pomocniczych w postaci: dokumentów prawnych oraz przykładu planu nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2020/2021

Program webinarium

 1. Szkoły i placówki oświatowe w czasie pandemii –możliwość funkcjonowania w zmienionych warunkach czasowego ograniczenia i szczególnych warunków organizacji szkół- kształcenie stacjonarne, zdalne i mieszane (hybrydowe)- rola dyrektora jako organu nadzorującego.
 2. Sprawowanie nadzoru pedagogicznego - podmiot i istota nadzoru pedagogicznego w ujęciu prawnym i hierarchicznym.
 3. Nowe zadania i kierunki realizacji polityki oświatowej państwa ustalone przez MEN na rok szkolny 2020/2021
 4. Polityka oświatowa w województwie- nadzór kuratora oświaty w odniesieniu do szkół i placówek na terenie….
 5. Obowiązki dyrektora wynikające z nadzoru pedagogicznego i czynności nadzorczych wobec pracowników.
 6. Kierunki realizacji polityki oświatowej, a plan nadzoru pedagogicznego danej szkoły/przedszkola, w tym wymagania państwa stawiane szkole/przedszkolu/placówce.
 7. Podstawy prawne opracowania planu nadzoru pedagogicznego.
 8. Sporządzenie planu nadzoru pedagogicznego przez dyrektora przedszkola, szkoły podstawowej, szkoły ponadpodstawowej.
 9. Wyniki i wnioski z podsumowania nadzoru z ubiegłego roku jako podstawa zadań do budowania planu nadzoru w nowym roku szkolnym.
 10. Przedstawienie przez dyrektora szkolnego planu nadzoru pedagogicznego na zebraniu rady pedagogicznej uwzględniającego wymagane formy nadzoru:
  1. przedmiot i harmonogram ewaluacji wewnętrznej
  2. plan kontroli przestrzegania przepisów prawa oświatowego, w tym prawa wewnątrzszkolnego,
  3. plan wspomagania nauczycieli w realizacji ich zadań, 
  4. plan monitorowania wdrażania podstaw programowych.
 11. Kontrola przyjętych w szkole sposobów potwierdzania uczestnictwa uczniów na zajęciach oraz sposób i termin usprawiedliwiania nieobecności uczniów na zajęciach edukacyjnych w przypadku kształcenia na odległość.
 12. Prawidłowość stosowania zasad wewnętrznego oceniania, w tym prowadzonego w czasie zdalnego nauczania.
 13. Diagnoza stopnia realizacji podstaw programowych z poszczególnych zajęć edukacyjnych w czasie zdalnego w roku szkolnym 2019/2020- wykorzystanie wniosków w planie nadzoru.
 14. Diagnoza dostępu uczniów i nauczycieli do infrastruktury informatycznej, oprogramowania i Internetu umożliwiających interakcję między uczniami a nauczycielami prowadzącymi zajęcia.
 15. Plan obserwacji działań nauczyciela, w szczególności dotyczących: komunikowania uczniom celu/celów zajęć, wskazywania wymaganych zadań i aktywności, wspierania uczniów w ich realizacji, oceniania- w zmiennych formach kształcenia.
 16. Monitorowanie organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w trakcie organizacji nauki na odległość.
 17. Planowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zgodnie z wnioskami z nadzoru z roku minionego, potrzebami lokalnej polityki oświatowej oraz procesowym rozwojem rady pedagogicznej.
 18. Przekazanie uczestnikom przykładowych wzorów planu nadzoru pedagogicznego- odrębnie dla przedszkoli, szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych- omówienie przykładów planu nadzoru.
 19. Panel dyskusyjny- czat.

Karta zgłoszenia na szkolenie

Karta zgłoszenia na szkolenie.pdf

Program szkolenia do pobrania

Program - Nadzór pedagogiczny w czasie zmiennych wariantów funkcjonowania szkół i przedszkoli.pdf