Klauzula informacyjna RODO

Szanowni Państwo,

Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018r. poz. 1000) oraz art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04. 05. 2016 r.) w celu realizacji zadań ustawowych i statutowych, informujemy Państwa, że Administratorem danych osobowych jest Centrum Edukacyjno – Terapeutyczne 8 ElementT Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna ul. Szmaragdowa 24, 20-570 Lublin zwane dalej Centrum.

Centrum, zbiera i przetwarza dane osobowe Państwa oraz dzieci w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonywania obowiązków statutowych w związku z realizowaniem zakładanych celów terapeutycznych – w przedmiocie działalności na rzecz dzieci. Podanie danych osobowych w zakresie określonym przepisami ustawy Prawo Oświatowe jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne do wykonywania przez naszą placówkę działalności statutowej. Odmowa ich podania uniemożliwi wykonywanie tych obowiązków przez naszą placówkę.

Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych jak również prawo do cofnięcia zgodny w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W sprawie przetwarzania danych osobowych można się kontaktować pod adresem email: 8elementt@8elementt.pl lub bezpośrednio w siedzibie Administratora.

Administrator danych nie przewiduje przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Przekazane dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania oraz przechowywane przez okres wynikający z odnośnych przepisów szczególnych dotyczących przechowywania dokumentacji.

 

Olga Gilewicz

 

Lublin, 3 czerwca 2020 r.