Trening Umiejętności Społecznych – TUS

Program zajęć obejmuje cykl 16 spotkań.

Zajęcia realizowane będą co 2 tygodnie w czwartki godz. 18.00 – 19.00 + informacja dla rodziców. Rozpoczęcie zajęć w dniu 7 października 2021 r. godz. 18.00

Podczas zajęć każdorazowo obecnych jest dwóch terapeutów.
Zajęcia polecane są dla dzieci, które mają trudności w zakresie

• rozpoznawanie emocji oraz radzenie sobie z nimi,
• nabywania nowych umiejętności społecznych,
• komunikowania się z innymi,
• zawierania znajomości.
• współpracowania w grupie,
• umiejętność przestrzegania zasad,
• odreagowanie napięć emocjonalnych,
Zalety TUS:

• nabycie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach,
• poszerzenie wiedzy o umiejętnościach społecznych,
• zmniejszenie lęku i stresu spowodowanego trudnościami w poradzeniu sobie z trudną sytuacją,
• możliwość wykorzystania nowo nabytych umiejętności na sytuacje życia codziennego,
• uzyskanie lepszej samooceny dziecka.
Zajęcia TUS mają formę warsztatową. W czasie ich trwania dzieci:

• wspólnie z terapeutami omawiają wybrane zagadnienie, • oglądają film instruktażowy po czym zapoznają się z prezentowanymi przez terapeutów scenkami modelowymi, • samodzielnie odgrywają swoją scenkę w parach, zgodnie z podaną wcześniej instrukcją, • wspólne oglądają nagraną scenkę, omawiając ją w grupie, • korygują zachowanie tak, aby było ono właściwe.
Organizacja grupy:
• grupy zamknięte; po rozpoczęciu treningu za zgodą terapeutów i grupy mogą dołączyć nowi uczestnicy,
• istnieje możliwość prowadzenia indywidualnych zajęć TUS, jeśli dziecko w danym momencie nie jest gotowe to pracy w grupie - indywidualne zajęcia mają celu przygotowanie dziecka do współpracy z grupą - koszt zajęć to 80 zł/godz.,
• wybór ćwiczonych umiejętności jest ustalany po wcześniejszej analizie potrzeb i możliwości uczestników.
MIEJSCE: 8 ElementT Lublin, ul. Szmaragdowa 24/2

TELEFON: 48 669 481 212 / 48 603 897 801
KOSZT: 1000 zł (16 spotkań).

Płatność odbywa się jednorazowo lub w 2 ratach za cały cykl zajęć (druga rata płatna do 15 grudnia 2021)

Po zakończeniu cyklu istnieje możliwość uczestniczenia w kolejnych spotkaniach.

"Kobiecy album"

Zapraszamy serdecznie na warsztaty stacjonarne "KOBIECY ALBUM" , które prowadzi Mariusz Gierszewski - ScrapBoys
28.08 - LUBLIN - 8 ElementT Rozwój i Kreatywność
Warsztaty są już dostępne w sklepie:
https://scraphobby.pl/pl/p/Kobiecy-Album-ZAMOSC-i-LUBLIN/448
zaś krótka prezentacja video znajduje się pod linkiem poniżej:
https://www.youtube.com/watch?v=s_SaqDRYIDo
Miło nam jest poinformować, że w www.8elementtrozwojikreatywnosc.eu możecie zaopatrzyć się w papiery ScrapBoys i odebrać je w dniu warsztatów - zapraszamy do zakupów
Więcej informacji znajdziecie na naszym profilu na FB :-) 

Konsultacje dla dzieci - fozjoterapeuta

Zapraszamy na konsultacje dla dzieci u fizjoterapeuty. Konsultacje obejmują dwa spotkania oraz informację na piśmie zawierająca wyniki konsultacji.  Pani Natalia - Nasza Fizjoterapeutka omówi z rodzicami zauwazone przez nich problemydziecka, przeprowadzi rozpoznanie, udzieli wskazówek jak ćwiczyć w domu, w razie konieczności udzieli zaleceń. Zapraszamy do umawiania wizyt: 603 897 801 lub 8elementt@gmail.com 

 

ZASADY KORZYSTANIA Z ZAJĘĆ INDYWIDUALNYCH I GRUPOWYCH ORAZ DIAGNOZ W CENTRUM EDUKACYJNO – TERAPEUTYCZNYM 8 ELEMENTT NIEPUBLICZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W LUBLINIE

§1

1.       Centrum Edukacyjno – Terapeutyczne 8 ElementT Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Lublinie zwane dalej CE-T 8 ElementT NPP-P działa w oparciu o wpis do ewidencji niepublicznych placówek oświatowych Miasta Lublin, nadzór nad placówką sprawuje Kuratorium Oświaty w Lublinie.

2.       Siedziba CE-T 8 ElementT NPP-P w Lublinie znajduje się w Lublinie przy ul. Szmaragdowej 24.

§2

1.       CE-T 8 ElementT NPP-P udziela pomocy dzieciom i rodzicom  oraz dorosłym wg. aktualnej oferty (dalej „Oferta”).

2.       Oferta dostępna jest w siedzibie Poradni oraz na stronie internetowej, pod adresem www.8elementt.pl.

3.       CE-T 8 ElementT NPP-P zastrzega sobie prawo do zmiany Oferty w każdej chwili,
w szczególności poprzez dodawanie lub rezygnowanie ze świadczenia wybranych zajęć, jak również poprzez wprowadzanie modyfikacji cen za wykonywane zajęcia. W przypadku braku akceptacji zmian przysługuje prawo rozwiązania umowy ze skutkiem na koniec miesiąca.

4.       Zajęcia terapeutyczne oraz diagnozy dzieci przeprowadzane są na zlecenie rodzica/opiekuna prawnego (dalej „Opiekun”) dziecka (dalej „Dziecko”)

5.       Opiekun zobowiązany jest do przekazania CE-T 8 ElementT NPP-P wszystkich informacji dotyczących sytuacji zdrowotnej Dziecka oraz ujawnienia wszelkich informacji mogących mieć wpływ na:

– decyzję CE-T 8 ElementT NPP-P, co do możliwości przeprowadzenia zajęć z Dzieckiem
– stanowisko w sprawie / diagnozę (np. przyniesienie wcześniejszych opinii lub aktualnych wyników badań, powiedzieć o zachowaniach/objawach, przyjmowanych lekach, chorobach przewlekłych (np. alergiach)

§3

1.       CE-T 8 ElementT NPP-P jest czynne od poniedziałku do piątku pomiędzy godziną 12:00 do 19:00, w sobotę od 8.00 do 15.00 oraz poza tymi godzinami zgodnie z potrzebami klientów i możliwościami specjalistów
z wyłączeniem dni wolnych od pracy.

2.       Poza godzinami otwarcia CE-T 8 ElementT NPP-P istnieje możliwość umówienia indywidualnych godzin zajęć i przeprowadzenie wybranych zajęć terapeutycznych (między godziną 8:00 – 20:00) zgodnie
z dostępnością specjalistów.

3.       W okresach świątecznych, wakacyjnych, feryjnych poradnia może być czynna w innych godzinach niż zazwyczaj – informacja o tym zawsze znajduje się na stronie www.8elementt.pl lub profilu FB poradni.

§4

ZAJĘCIA INDYWIDUALNE, GRUPOWE, HYBRYDOWE

1.       Zajęcia indywidualne trwają od 30 do 90 minut, w zależności od ich rodzaju.

2.       Zajęcia mogą odbywać się w formie indywidualnych, grupowych stacjonarnych lub hybrydowych spotkań
z dzieckiem, jednorazowych konsultacji dla rodziców  lub indywidualnych spotkań psychoedukacyjnych dla rodziców w ramach procesu terapeutycznego oraz indywidualnych spotkań dla dorosłych.

3.     Informacja o kwalifikacjach specjalistów znajduje się na www.8elementt.pl .

4.     Organizacja pracy terapeutycznej:

a.       Terapia - indywidualna i grupowa - są poprzedzone spotkaniem/wywiadem z rodzicem/opiekunem lub/i diagnozą funkcjonowania/ obserwacją dziecka. Na podstawie danych zebranych podczas wywiadu/ diagnozy/obserwacji terapeuta  kwalifikuje (lub nie) do grupy (lub nie) oraz ustala z rodzicem/opiekunem plan pracy z dzieckiem.

b.       Terapia – indywidualna i grupowa – są poprzedzone wywiadem oraz diagnozą funkcjonowania osoby zgłaszającej się do specjalisty. Na podstawie danych zebranych podczas wywiadu i diagnozy terapeuta  kwalifikuje (lub nie) do grupy (lub nie) oraz ustala plan terapeutyczny.

Także „pojedyncze” spotkania z dzieckiem poprzedzone są zawsze najpierw spotkaniem/konsultacjami
z rodzicem/ami lub opiekunem prawnym (na pierwsze spotkanie przychodzą tylko sami rodzice lub opiekun prawny).

c. Obowiązuje zasada, iż w terapii mogą uczestniczyć dzieci/dorośli bez infekcji.
W przypadku stwierdzenia objawów infekcji terapeuta ma prawo odmówić przeprowadzenie terapii. W takim wypadku opłata za to spotkanie zostanie naliczona wg obowiązujących stawek.

5.     Rodzic ma prawo do informacji o przebiegu terapii oraz spotkania. Informacje udzielane są bezpośrednio po przeprowadzonych zajęciach.  Terapeuta prowadzący informuje rodzica/opiekuna o przebiegu i postępach terapii zgodnie z etyką zawodową.

6.     Współpraca rodzic – poradnia:

Rodzic/opiekun zobowiązuje się do przestrzegania zaleceń specjalisty/terapeuty prowadzącego dotyczących pracy i postępowania z dzieckiem w domu. W przeciwnym wypadku terapeuta nie bierze odpowiedzialności za efekty prowadzonej terapii.

7.     Obowiązki rodzica/opiekuna:

a.       Rodzic/opiekun zobowiązuje się do informowania o podejmowanych równolegle innych oddziaływaniach terapeutycznych, w których uczestniczy dziecko.

b.       Rodzic/opiekun/ zobowiązany jest do wykonania dodatkowych czynności zleconych przez terapeutę prowadzącego, np. specjalistycznych konsultacji, badań lekarskich.

c.       Rodzic zobowiązuje się do przyprowadzania dziecka regularnie na zajęcia.

8.       W trakcie sesji/spotkań/terapii dziecko pozostaje pod opieką terapeuty prowadzącego zajęcia, natomiast podczas oczekiwania na wejście do sali, przerw w zajęciach oraz po zakończeniu zajęć, odpowiedzialność za nie ponoszą opiekunowie. Dziecko czeka na zajęcia w poczekalni z Rodzicem/Opiekunem do momentu, gdy przyjdzie po niego specjalista. Dziecko znajduje się pod opieką rodzica/opiekuna do momentu przekazania go specjaliście i po oddaniu dziecka Rodzicowi/Opiekunowi po zakończonych zajęciach.

9.       W przypadku, gdy zachowanie dziecka zagraża bezpieczeństwu innych osób lub systematycznie niszczy sprzęt i wyposażenie placówki CE-T 8 Elementt zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy.

10.   W sytuacji, gdy dziecko niszczy pomoce, sprzęt i wyposażenie placówki CE-T 8 ElementT rodzic pokrywa koszty naprawy lub zakupu nowego.

11.   Terapeuta ma prawo poprosić opiekunów o opuszczenie sali lub przeciwnie –
o towarzyszenie dziecku podczas zajęć, jeśli podnosi to efektywność spotkania/ terapii.

12.   Jeśli dziecko przychodzi /wychodzi samo z zakończonych zajęć Rodzic/ Opiekun bierze odpowiedzialność za szkody poczynione przez dziecko, oraz jego zdrowie. Rodzic zobowiązany jest też złożyć stosowną, pisemną zgodę na samodzielne wyjście dziecka z poradni po zakończonych zajęciach.

13.   Na zajęcia grupowe oraz hybrydowe, a także wczesnego wspomagania rozwoju obowiązuje dodatkowa umowa między Poradnią, a Rodzicami/Opiekunami Prawnymi dotycząca warunków związanych ze specyfiką zajęć.

§5

TERAPIA

1.     Okres trwania terapii i intensywność zajęć zależy od stopnia zaburzeń rozwojowych danego dziecka,
co stwierdza się po diagnozie.

2.     Pierwsze spotkania w terapii to spotkania diagnostyczne, które mogą obejmować od 2 do 5 spotkań/ sesji.

3.     Przedstawiciel ustawowy Rodzic/Opiekun Prawny  ma prawo złożyć wniosek o wydanie pisemnej informacji
o dziecku do 30 dni od ostatnich zajęć z terapeutą.

4.     Pisemna informacja z terapii jest dodatkowo płatna wg aktualnego cennika.

5.     Każde zajęcia terapeutyczne mają ustalony dzień i godzinę zarezerwowaną dla danego dziecka. Terapie są
w tym regulaminie tożsame z zajęciami indywidualnymi stosuje się do nich te same zasady (§4, §5, §8, §9).

6.     Inne ustalenia obowiązują jak dla spotkań indywidualnych.

§6

DIAGNOZY

1.     Poradnia przeprowadza różne diagnozy (badania) wg aktualnej oferty.

2.     Diagnozy wykonywane są w godzinach przedpołudniowych i południowych.

3.     Terminy diagnoz należy potwierdzić do 24 h przed diagnozą. W celu potwierdzenia diagnozy należy wpłacić na konto poradni kwotę określoną cennikiem, podając nazwisko podane przy rejestracji na badanie lub opłacić diagnozę w poradni. Wpłata jest bezzwrotna w przypadku nie zachowania warunków, o którym mowa
w §9 pkt 1 i 2.

4.     Opłaty za diagnozy podane są w aktualnym cenniku na stronie poradni www.8elelemntt.pl

§7

ZAJĘCIA ON –LINE

1.       Istnieje możliwość konsultacji oraz realizacji wybranych usług on-line – sposób realizacji usług zostaje ustalony indywidualnie.

2.       Pierwszą konsultację umawia CE-T 8 ElementT NPP-P i odbywają się one
w wyznaczonym dniu i o wyznaczonej godzinie. Kolejne spotkania umawiane są przez specjalistę i wpisywane do systemu CE-T 8 ElementT NPP-P.

3.       Konsultacje telefonicznie dotyczą tylko stałych klientów i realizowane są tylko przez niektórych specjalistów.

4.       Jeśli spotkania on-line nie są kontynuacją bieżących spotkań wtedy przed konsultacją
z dzieckiem (nawet jeżeli było już w terapii) – spotkania rozpoczynamy od konsultacji
z Rodzicem. Wynika to z konieczności uzupełnienia informacji o treści zawierające uwagi o zachowaniu dziecka od ostatniego spotkania z terapeutą.

5.       Ważny jest komfort uczestników spotkania, dlatego należy zadbać o to, aby Rodzic/dziecko miał na moment rozmowy z psychologiem dostępny pokój, w którym nie będzie innych osób (nikt nie będzie wchodził, przeszkadzał, podsłuchiwał). Jest to warunek konieczny, aby Rodzic/dziecko czuło się bezpiecznie i aby nie powodować uczucia dyskomfortu i przykrości u dziecka (w przypadku konsultacji dla Rodzica).

6.       Czasami, może zdarzyć się tak, że rodzic zostanie poproszony o wydrukowanie przesłanych materiałów dla dziecka. Ważne jest, aby faktycznie to zrobić i aby młody człowiek mógł pracować terapeutycznie.

7.       Inne ustalenia dotyczące realizacji zajęć, odpłatności, nieobecności, sposobu odwołania zajęć są tożsame
z §4,§5 §8 §9.

§8

PŁATNOŚCI ZA ZAJĘCIA

1.       Zajęcia w CE-T 8 ElementT NPP-P są odpłatne.

2.       Rodzic/opiekun wnosi opłatę za zajęcia w CE-T 8 ElementT NPP-P. Przyjmujemy płatności gotówką, kartą oraz przelewy bankowe.

3.       Nasze konto bankowe: Alior Bank 18 2490 0005 0000 4530 1471 6016 . Numer konta znajduje się także na stronie ww.8elementt.pl w zakładce https://8elementt.pl/centrum-edukacyjno-terapeutyczne-8-elementt-niepubliczna-poradnia-psychologiczno-pedagogiczna-w-lublinie/cennik .

4.       Opłaty można wnosić przed wizytą lub bezpośrednio po jej zakończeniu. – na konto lub w CE-T 8 ElementT NPP-P. Brak wniesienia opłaty skutkuje anulowaniem kolejnej wizyty i zwolnieniem terminu.

5.       W sytuacjach trudnych losowo prosimy o kontakt osobisty będziemy rozliczać zajęcia wg indywidualnych ustaleń.

6.       Za karnet (9 kolejnych zajęć-wg oferty) opłata powinna być wniesiona nie później niż rozpoczęciem zajęć
z karnetu. Karnety mają określony czas ważności – 2 miesiące (w sytuacji zgłoszenia choroby dziecka czas realizacji karnetu wydłuża się – obowiązuje zapisy § 9). Karnety obowiązują na ustalone zajęcia.

7.       W opłatach można uzyskać zniżki wg aktualnego regulaminu. Zniżki inne niż wynikające
z karnetu muszą być najpierw potwierdzone w CE-T 8 ElementT NPP-P.

8.       Rodzic/opiekun ma obowiązek zgłosić w CE-T 8 ElementT NPP-P planowane nieobecności dziecka na zajęciach indywidualnych (np. planowane wyjazdy) i uzgodnić z terapeutą przesunięcia zajęć na inny termin (nie dotyczy grupowych) lub zwolnienie z  pełnej opłaty za tą nieobecność (wg §9 ).

9.       Spóźnienie się na zajęcia nie powoduje przesunięcia ich w czasie, ani nie zmniejsza ich ceny ani odrobienia w innym terminie. Powoduje ich skrócenie z winy rodzica/opiekuna prawnego – na zajęcia oczekuje kolejne dziecko.

10.   W sytuacjach szczególnych, gdy zachowanie dziecka uniemożliwia wykonywanie terapii, Terapeuta może przerwać zajęcia. W takiej sytuacji przedstawiciel ustawowy rodzic/opiekun dziecka jest zobowiązany do uregulowania należności za spotkanie.

11.   Praca grup i opłaty za zajęcia  odbywa się zgodnie z harmonogramem ustalanym przez CE-T 8 ElementT NPP-P.

12.   Zajęcia, które się nie odbędą w ustalonym terminie z winy Poradni zostaną odpracowane. W przypadku wystąpienia trudności z odpracowaniem zajęć, kwota za zajęcia, które nie odbyły się będzie zaliczona na poczet kolejnych zajęć.

§9

ODWOŁANIE ZAJĘĆ

1.       Aby odwołać zajęcia należy skutecznie powiadomić CET 8 ElementT NPP-P
o odwołaniu zajęć najpóźniej w dniu poprzedzającym planowane zajęcia. W dni robocze w godzinach 12.00 - 18.00 telefonicznie lub sms 669481212 / 603897801oraz w dni świąteczne SMS lub e-mail 8elementt@gmail.com (mail nie gwarantuje dotarcia informacji w należytym czasie). Poradnia każdorazowo potwierdza przyjęcie odwołania zajęć (otrzymanie potwierdzenia oznacza, że zgłoszenie było skuteczne).

2.       Zgłoszenie nieobecności specjaliście/terapeucie prowadzącemu zajęcia w inny sposób niż powyższy nie jest skuteczne.

3.       Zajęcia, diagnozę można odwołać najpóźniej do 24 h  przed planowanym terminem zajęć czy terminem diagnozy, nie ponosząc kosztu odwołanych zajęć. Odwołanie zajęć po godzinie 9.00 w dniu zajęć oraz nieodwołanie  skutkuje pobraniem pełnej opłaty za zajęcia.

4.       Wyjątek stanowi sytuacja nagłego zachorowania, jednak w takiej sytuacji wymagane jest dostarczenie do Poradni stosownego zaświadczenia lekarskiego lub oświadczenia rodzica/opiekuna przy okazji kolejnych zajęć.

5.       Nieprzestrzeganie w/w zasad oraz powtarzająca się absencja (np. stale co 2-3 tygodnie) na zajęciach, skutecznie zakłócająca realizację planu terapeutycznego, może być powodem naszej rezygnacji z prowadzenia zajęć/terapii z danym dzieckiem.

6.       Także nieobecność na 3 zajęciach pod rząd, bez wcześniejszego poinformowania, powoduje zwolnienie terminu.

7.       Odrabianie zajęć, na których wcześniej zgłoszono nieobecność lub odrabianie zajęć odwołanych przez CE-T 8 ElementT NPP-P jest planowane z terapeutą w możliwie jak najszybszym terminie. CE-T 8 ElementT NPP-P zastrzega sobie możliwość podania maksymalnie trzech propozycji terminu odrobienia zajęć, w tym także wskazania terminów u innych terapeutów niż terapeuta prowadzący (jeśli specyfika zajęć na to pozwala).
W sytuacjach nadzwyczajnych terminy mogą ulec wydłużeniu.

8.       Terminy odrabiania odwołanych zajęć są przekazywane przez CE-T 8 ElementT NPP-P telefonicznie lub pisemnie poprzez sms kierowany do Opiekuna (Opiekun przesyła informację zwrotną czy podany termin akceptuje. Brak odpowiedzi zwrotnej jest traktowany jako odrzucenie proponowanego terminu.)

9.       W przypadku wcześniejszego zakończenia/przerwania terapii indywidualnej, po uprzednim zgłoszeniu tego faktu w CE-T 8 ElementT NPP-P, niewykorzystana kwota za opłacone zajęcia nie podlega zwrotowi.

§10

1.       W sprawach spornych moc decyzyjną posiada właściciel poradni.

2.       Wszystkie nie zawarte w powyższym regulaminie kwestie reguluje Kodeks Cywilny.

3.       CE-T 8 ElementT NPP-P zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu, jak również wprowadzenia zmiany cen za prowadzone zajęcia.

4.       Podpisanie przez Rodzica/Opiekuna regulaminu prowadzenia zajęć jest jednoznaczne
z wyrażeniem zgody na w/w zasady i jest tożsame z umowa między CE-T 8 ElementT NPP-P a w/w.

5.       Aktualny regulaminu prowadzenia zajęć obowiązuje od 1 września 2021r.