Szkolenie on-line: 3 godziny 

Prowadzący: Maria Utracka

Awans zawodowy nauczyciela i dyrektora w czasie trwania ograniczeń wynikających z pandemii. Kompendium czynności i zadań  dyrektora oraz organu prowadzącego.

PLIKI DO POBRANIA NA DOLE

Cel szkolenia

Omówienie zagadnień związanych z realizacją postępowań na wyższy stopień awansu zawodowego nauczycieli w czasie trwania pandemii.

Zapoznanie z zasadami dokumentowania, przebiegu i zakończenia stażu oraz organizacji, powoływania i pracy komisji kwalifikacyjnej na stopień nauczyciela kontraktowego (dyrektor szkoły/przedszkola/placówki oświatowej).

Przybliżenie odpowiedzialnym za realizację zadania (JST, osobom fizycznym i prawnym prowadzącym szkoły i placówki oświatowe): organizacji, powoływania, przebiegu i dokumentowania postepowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego.

Udostępnienie uczestnikom spotkania wzorów pism/protokołów  dot. prezentowanego zagadnienia.  

Program webinarium

 1. Wpływ zdalnego nauczania na realizację i zakończenie stażu. Zasady przedłużenia zakończenia stażu.
 2. Ustalenie przez dyrektora daty zakończenia stażu nauczycieli w roku 2020 (terminy i zasady obowiązujące nauczycieli kończących staż w 2020 roku- po dwukrotnej zmianie przepisów w trakcie realizacji stażu).
 3. Wymagania kwalifikacyjne podstawą wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego /egzaminacyjnego na wyższy stopień awansu zawodowego.
 4. Przyjęcie sprawozdania z realizacji stażu - czynności nadzorcze dyrektora: terminy, zasady dokumentowania.
 5. Ocena dorobku zawodowego w czynnościach dyrektora, procedura ustalenia oceny,  przykładowy wzór oceny dorobku zawodowego. (pozytywnej i negatywnej)
 6. Weryfikacja  wniosku nauczyciela/dyrektora  wraz z dokumentacją o wszczęcie postępowania o uzyskanie wyższego stopnia awansu,
 7. Komisja kwalifikacyjna/egzaminacyjna –powołanie/terminy, skład /wzory pism.
 8. Przebieg rozmowy kwalifikacyjnej/komisji egzaminacyjnej w zadaniach i czynnościach organu powołującego komisję/przewodniczącego komisji/członków komisji: dokumentowanie- wzory pism/protokołu.
 9. Akceptacja/wynik egzaminu/brak akceptacji/ negatywny wynik egzaminu – zadania i dokumentowanie pracy komisji-propozycje wzorów pism.
 10. Zaświadczenie o wyniku postępowania kwalifikacyjnego/egzaminacyjnego, wydanie decyzji w sprawie awansu- propozycja wzoru pism.
 11. Nadzór nad czynnościami podejmowanymi w postępowaniu o nadanie nauczycielom stopnia awansu zawodowego przez dyrektorów przez Kuratorium Oświaty


Karta zgłoszenia na szkolenie

Karta zgłoszenia na szkolenie.pdf

Program szkolenia do pobrania

Program - Awans zawodowy nauczyciela i dyrektora.pdf