Prawo pracy w zadaniach dyrektora. Ruch kadrowy w szkołach i placówkach oświatowych przed rokiem szkolnym 2020/2021 orazinformacja o rozwiązaniach organizacyjnych w związku edukacją zdalną.

Cel i korzyści uczestnictwa w szkoleniu:

Uporządkowanie wiedzy pozwalającej na wypełnienie obowiązków leżących po stronie dyrektora jako pracodawcy, w tym m.in.: przygotowanie procedury zmian w  stosunku pracy nauczycieli i pracowników niepedagogicznych, ograniczenia zatrudnienia, uzupełniania pensum w innej szkole. Uczestnicy otrzymają wzory procedur, pism związanych tematycznie z ruchem służbowym. Zostanie omówiona zależność zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły/przedszkola i zadań wynikających z terminów ruchu kadrowego. Uzupełnieniem tematyki będą zaprezentowane rozwiązania i działania kadrowe szkół/przedszkoli/organu prowadzącego w czasie pandemii.


 Program szkolenia:

1.   Zatwierdzenie arkusza organizacji szkoły i przedszkola na rok szkolny 2020/2021 podstawą do wdrażania działań kadrowych przez dyrektora szkoły, przedszkola.

2.   Konsultacje z organizacją związkową. Szczególna ochrona stosunku pracy. Ograniczenie zatrudnienia (zasady, terminy, zakres).

3.    Przeniesienie służbowe jako alternatywa dla radykalnych rozwiązań kadrowych.

4.   Uzupełnienie pensum w innej szkole.

5.   Uśrednianie wymiaru zatrudnienia.

6.   Wypowiedzenie stosunku pracy nauczyciela i pracownika niepedagogicznego (zasady, terminy, uzasadnienie).

7.   Procedura opracowania i wdrożenia kryteriów doboru nauczycieli do zwolnienia.

8.   Czynności dyrektora dot. rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem zatrudnionym na podstawie umowy o pracę.

9.   Rozwiązanie umowy o pracę z nauczycielem stażystą.

10. Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem w razie częściowej likwidacji szkoły lub zmian organizacyjnych.

11. Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem w razie całkowitej likwidacji szkoły.

12. Wypowiedzenie zmieniające dla nauczycieli zatrudnionych na podstawie umowy o pracę i pracowników nie będących nauczycielami.

13. Rozwiązanie umowy o pracę z nauczycielem zatrudnionym w zastępstwie innego nauczyciela.

14. Rozwiązanie umowy o pracę z nauczycielem zatrudnionym w przypadku zaistnienia potrzeby wynikającej z organizacji nauczania.

15. Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem w razie uzyskania negatywnej oceny pracy.

16. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia i za wypowiedzeniem.

17. Rozwiązanie stosunku pracy w związku z:

- częściową likwidacją oddziałów lub zmian organizacyjnych

- całkowitą likwidacją placówki.

18. Obowiązki dot. rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem zatrudnionym na podstawie mianowania.

19. Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem w razie częściowej likwidacji szkoły lub zmian organizacyjnych

20. Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem w razie całkowitej likwidacji szkoły.

21. Przeniesienie nauczyciela w stan nieczynny.

22. Rozwiązanie stosunku pracy nauczycielem z powodu choroby trwającej dłużej niż jeden rok.

23. Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem wskutek orzeczenia lekarskiego o niezdolności do pracy.

24. Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem wskutek uzyskania negatywnej oceny pracy.

25. Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem wskutek cofnięcia skierowania do nauczania religii.

26. Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem, który wniósł podanie o urlop bezpłatny.

27. Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem z powodu nieusprawiedliwionego niezgłoszenia się nauczyciela na badanie okresowe lub kontrolne.

28. Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem z powodu upływu terminu urlopu bezpłatnego.

29. Procedura udzielania nauczycielom urlopów dla poratowania zdrowia.

30. Świadectwo pracy.

31. Wniosek pracownika o sprostowanie świadectwa pracy.

32. Rozwiązanie stosunku pracy a przechowywanie dokumentacji pracowniczej.

 


Karta zgłoszenia na szkolenie

Karta zgłoszenia na szkolenie.pdf