Prowadzący: Maria Utracka

Czas realizacji: 3 godziny 

Cena: Szkolenie 200 zł/brutto/os


Szkolenie dla grupy zamkniętej, termin do uzgodnienia; koszt szkolenia to 2500 zł brutto dla grupy max 15 os.


Dyrektor szkoły/przedszkola w uprawnieniach i szczególnych regulacjach zarządczych oraz rozwiązaniach organizacyjnych w czasie funkcjonowania kształcenia na odległość. Zdalne funkcjonowanie rady pedagogicznej i innych organów szkoły- podsumowanie nadzoru pedagogicznego dyrektora w dualnej rzeczywistości- stacjonarnego i zdalnego sytemu realizacji zadań szkoły

PLIKI DO POBRANIA NA DOLE

Program webinarium

1.     Zmiany w oświacie   (prawie oświatowym ) wprowadzone art. 28 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374); regulacja czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół- Rozporządzenie MEN z dnia 11 marca 2020 r.w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19- (Dz. U. z 2020 r. poz. 410, poz. 492, poz. 595, poz. 642, poz. 742, poz. 780 i poz. 871)

2.     Optymalny sposób organizacji i realizacji zadań szkoły/przedszkola w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID –Rozporządzenie MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania   jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19(Dz. U. z 2020 r. poz.  (Dz. U. poz. 410, (Dz. U. z 2020 r. poz. 493 ze zm. w 2020 r. poz. 530, poz. 564, poz. 657, poz. 781 i poz. 872)

3.     Obowiązki dyrektora wynikające z Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego realizowane również w czasie kształcenia na odległość.

4.     Sprawny i rzetelny nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły sprawowany poza jej siedzibą- w zdalnej formule- dane do sprawozdania i wniosków z wszystkich form nadzoru sprawowanego w roku szkolnym 2019/2020

5.     Zadania dyrektora szkoły związane z organizowaniem kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub w inny sposób uzgodniony z organem prowadzącym.

6.     Dyrektor jako organizator i realizator zdalnych posiedzeń rady pedagogicznej- modyfikacja i dostosowanie problematyki posiedzeń rady pedagogicznej i regulaminu działalności rady do realizacji przez nauczycieli kształcenia na odległość.

7.     Przygotowanie i i przeprowadzenie plenarnej rady pedagogicznej związanej z klasyfikacją i promocją w dobie zróżnicowanego systemu kształcenia- stacjonarnego i kształcenia na odległość.

8.     Efekty realizacji zleconych czynności zarządczych dyrektora jako organizatora procesu kształcenia na odległość: wnioski z nadzoru dot. realizacji szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i przedszkoli w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493):

   8.1 Zarządzenia dyrektora w sprawie ustalenia sposobu monitorowania postępów uczniów, sposobu weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów, informowania uczniów lub rodziców o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach.

   8.2 Załącznika do Zarządzenia dot. Ustalenia sposobu dokumentowania zajęć realizowanych przez nauczycieli z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość: wyniki nadzorowania egzekwowania stosowania przepisów dotyczących ustalenia oceny przewidywanej oraz warunków i trybu ubiegania się o oceny wyższe, kontrola dokonywania klasyfikacji w sytuacjach nietypowych, analiza sytuacji, w których należy uwzględniać zastrzeżenia do trybu wystawiania ocen rocznych i jak organizować sprawdzian wiadomości i umiejętności,

   8.3 Załącznika do Zarządzenia dot. ustalenia warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, poprawkowego i sprawdzianu wiedzy i umiejętności oraz warunków ustalenia rocznej oceny zachowania w przypadku wniesienia zastrzeżeń, do trybu ustalenia oceny.

   8.4 Zarządzenia dyrektora w sprawie określenia zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

   8.5 Zarządzenia dyrektora ws. dokumentowania czynności organów szkoły.

9.     Podsumowanie zadań nadzoru dyrektora w roku szkolnym 2019/2020. Analiza danych ilościowych, jakościowych. Wnioski z nadzoru podstawą planowania w roku szkolnym 2020/2021


Karta zgłoszenia na szkolenie

Karta zgłoszenia na szkolenie.pdf

Program szkolenia do pobrania

Program - Dyrektor szkoły w uprawnieniach i szczególnych regulacjach zarządczych.pdf