Oferta szkoleniowa Centrum Edukacyjno - Terapeutycznego 8 ElementT

Dyrektor szkoły/przedszkola w uprawnieniach i szczególnych regulacjach zarządczych oraz rozwiązaniach organizacyjnych w czasie funkcjonowania zdalnego kształcenia.Zdalne funkcjonowanie rady pedagogicznej i innych organów szkoły- zadania, uprawnienia ,kompetencje.

Cel i korzyści uczestnictwa w szkoleniu:

Szkolenie on-line skierowane jest do kadry kierowniczej szkół i przedszkoli. Jego celem jest doprecyzowanie zadań dyrektora szkoły/przedszkola dot. sposobu i zasad realizacji zadań szkoły/przedszkola w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania, zasad i trybu współdziałania z uczniami i rodzicami, regulacji zarządczych dot. zdalnej pracy nauczycieli   jako realizatorów pracy zdalnej uczniów z uwzględnieniem możliwości psychofizycznych uczniów, ich wieku i etapu edukacyjnego. Podczas szkolenia zostaną omówione i udostępnione wzory zarządzeń, procedur wewnątrzszkolnych oraz innych form czynności wykonawczych wynikających z obowiązków kadry kierowniczej szkół i przedszkoli, w tym dokumentowania pracy w czasie zawieszenia stacjonarnego funkcjonowania placówek oświatowych.

Program szkolenia on-line:

1. Zmiany w oświacie (prawie oświatowym ) wprowadzoneart. 28 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374).

2.Zasady i optymalny sposób organizacji szkoły/przedszkola w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 (Dz. U. poz. 410)

3.Zadania dyrektora szkoły związane z organizowaniem kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub w inny sposób uzgodniony z organem prowadzącym.

4.Dyrektor jako organizator i przewodniczący zdalnych posiedzeń rady pedagogicznej- modyfikacja planu posiedzeń rady pedagogicznej i regulaminu działalności rady. Kompetencje stanowiące i opiniujące rady w czasie trwania pandemii.

5.Dyrektor jako pracodawca w czasie zdalnej realizacji kształcenia:

- zlecenie pracy zdalnej,

- dokumentowanie czasu pracy nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami,

- czynności nauczycieli w zdalnej funkcji realizacji nauczania, a godziny ponadwymiarowe.

6.Czynności zarządcze dyrektora jako organizatora procesu kształcenia na odległość: szczegółowe rozwiązania w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i przedszkoli w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493):

7.Zarządzenie dyrektora w sprawie określenia zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

8.Zarządzenie dyrektora w sprawie ustalenia sposobu monitorowania postępów uczniów, sposobu weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów, informowania uczniów lub rodziców o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach.                                               - Załącznik do Zarządzenia dot. sposobu dokumentowania zajęć realizowanych przez nauczycieli z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość                                         -  - Załącznik do Zarządzenia dot. ustalenia warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, poprawkowego i sprawdzianu wiedzy i umiejętności oraz warunków ustalenia rocznej oceny zachowania w przypadku wniesienia zastrzeżeń, do trybu ustalenia oceny.

9.Kierunki działań zmierzające do podsumowania zadań nadzoru dyrektora w roku szkolnym 2019/2020- kalendarz zadań i czynności dyrektora na kwiecień- czerwiec.

Prawo pracy w zadaniach dyrektora. Ruch kadrowy w szkołach i placówkach oświatowych przed rokiem szkolnym 2020/2021 orazinformacja o rozwiązaniach organizacyjnych w związku edukacją zdalną.

Cel i korzyści uczestnictwa w szkoleniu:

Uporządkowanie wiedzy pozwalającej na wypełnienie obowiązków leżących po stronie dyrektora jako pracodawcy, w tym m.in.: przygotowanie procedury zmian w  stosunku pracy nauczycieli i pracowników niepedagogicznych, ograniczenia zatrudnienia, uzupełniania pensum w innej szkole. Uczestnicy otrzymają wzory procedur, pism związanych tematycznie z ruchem służbowym. Zostanie omówiona zależność zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły/przedszkola i zadań wynikających z terminów ruchu kadrowego. Uzupełnieniem tematyki będą zaprezentowane rozwiązania i działania kadrowe szkół/przedszkoli/organu prowadzącego w czasie pandemii.


 Program szkolenia:

1.   Zatwierdzenie arkusza organizacji szkoły i przedszkola na rok szkolny 2020/2021 podstawą do wdrażania działań kadrowych przez dyrektora szkoły, przedszkola.

2.   Konsultacje z organizacją związkową. Szczególna ochrona stosunku pracy. Ograniczenie zatrudnienia (zasady, terminy, zakres).

3.    Przeniesienie służbowe jako alternatywa dla radykalnych rozwiązań kadrowych.

4.   Uzupełnienie pensum w innej szkole.

5.   Uśrednianie wymiaru zatrudnienia.

6.   Wypowiedzenie stosunku pracy nauczyciela i pracownika niepedagogicznego (zasady, terminy, uzasadnienie).

7.   Procedura opracowania i wdrożenia kryteriów doboru nauczycieli do zwolnienia.

8.   Czynności dyrektora dot. rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem zatrudnionym na podstawie umowy o pracę.

9.   Rozwiązanie umowy o pracę z nauczycielem stażystą.

10. Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem w razie częściowej likwidacji szkoły lub zmian organizacyjnych.

11. Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem w razie całkowitej likwidacji szkoły.

12. Wypowiedzenie zmieniające dla nauczycieli zatrudnionych na podstawie umowy o pracę i pracowników nie będących nauczycielami.

13. Rozwiązanie umowy o pracę z nauczycielem zatrudnionym w zastępstwie innego nauczyciela.

14. Rozwiązanie umowy o pracę z nauczycielem zatrudnionym w przypadku zaistnienia potrzeby wynikającej z organizacji nauczania.

15. Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem w razie uzyskania negatywnej oceny pracy.

16. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia i za wypowiedzeniem.

17. Rozwiązanie stosunku pracy w związku z:

- częściową likwidacją oddziałów lub zmian organizacyjnych

- całkowitą likwidacją placówki.

18. Obowiązki dot. rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem zatrudnionym na podstawie mianowania.

19. Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem w razie częściowej likwidacji szkoły lub zmian organizacyjnych

20. Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem w razie całkowitej likwidacji szkoły.

21. Przeniesienie nauczyciela w stan nieczynny.

22. Rozwiązanie stosunku pracy nauczycielem z powodu choroby trwającej dłużej niż jeden rok.

23. Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem wskutek orzeczenia lekarskiego o niezdolności do pracy.

24. Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem wskutek uzyskania negatywnej oceny pracy.

25. Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem wskutek cofnięcia skierowania do nauczania religii.

26. Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem, który wniósł podanie o urlop bezpłatny.

27. Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem z powodu nieusprawiedliwionego niezgłoszenia się nauczyciela na badanie okresowe lub kontrolne.

28. Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem z powodu upływu terminu urlopu bezpłatnego.

29. Procedura udzielania nauczycielom urlopów dla poratowania zdrowia.

30. Świadectwo pracy.

31. Wniosek pracownika o sprostowanie świadectwa pracy.

32. Rozwiązanie stosunku pracy a przechowywanie dokumentacji pracowniczej.

 


Karta zgłoszenia na szkolenie

Karta zgłoszenia na szkolenie.pdf