Czas trwania szkolenia: 4 godziny

KROK PO KROKU 

zadania, procedury, regulaminy, proponowany porządek rady pedagogicznej

NA STARCIE NOWEGO ROKU

PLIKI DO POBRANIA NA DOLE

Cel szkolenia

Usystematyzowanie wiedzy dot. dostosowania szkół/przedszkoli/innych form wychowania przedszkolnego oraz placówek oświatowych do organizacji roku szkolnego w trzech formach kształcenia: stacjonarnym, hybrydowym i zdalnym w oparciu o dostosowanie wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej Przedstawienie i omówienie propozycji: dokumentów: procedur wewnątrzszkolnych, regulaminów, zarządzeń w każdej z form organizacji pracy szkoły/przedszkola w warunkach stanu epidemii.

Korzyści z uczestnictwa w szkoleniu:

Przygotowanie dyrektorów szkół i przedszkoli (publicznych i niepublicznych) do wdrażania zróżnicowanych form organizacji roku szkolnego 2020/2021 w czasie trwania stanu epidemicznego. Przedstawienie propozycji kształtowania nowej rzeczywistości oświatowej w zadaniach organów prowadzących i placówek oświatowych z uwzględnieniem zmian prawnych. Wyposażenie dyrektorów oraz przedstawicieli JST i innych organów prowadzących w przykładowe rozwiązania dot. organizacji roku szkolnego 2020/2021: procedury, zarządzenia, plan posiedzenia rady pedagogicznej oraz narzędzia pomocnicze do realizacji zaplanowanych zadań.

Program webinarium

 1. Organizacja kształcenia, wychowania i opieki w nowym roku szkolnym- funkcjonowanie jednostek oświaty w czasie pandemii: stacjonarnego kształcenia, czasowego zawieszania szkół i przedszkoli oraz hybrydowej organizacji kształcenia- współpraca i wsparcie jednostek oświatowych przez organ prowadzący- alternatywne przykłady rozwiązań w poszczególnych typach placówek oświatowych.
 2. Wyłączanie stosowania niektórych przepisów w razie czasowego ograniczania lub zawieszania funkcjonowania szkół i przedszkoli- analiza szczegółowej organizacji nauczania wychowania i opieki w kontekście zmiennych form  kształcenia, wychowania i opieki- indywidualizacja wdrażanych rozwiązań dostosowanych do możliwości i warunków szkoły/przedszkola.
 3. Wykorzystanie wniosków dyrektorów z nadzoru pedagogicznego w realizacji zróżnicowanych form kształcenia w roku szkolnym 2019/2020 jako podstawa planowania pracy szkoły/przedszkola w nowym roku szkolnym.
 4. Weryfikacja i analiza „eksperymentalnej” formy realizacji kształcenia na odległość realizowanego w szkołach od marca do zakończenia zajęć roku szkolnego 2019/2020- wnioski z organizacji nauczania zdalnego w zadaniach szkół i samorządu z wykorzystaniem wyników z egzaminów zewnętrznych.
 5. Zdalna edukacja jako jeden z kierunków realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2020/2021.
 6. Zaktualizowane wytyczne GIS dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w praktycznych rozwiązaniach dostosowanych do specyfiki szkoły/przedszkola oraz zmiennej formy kształcenia.
 7. Wytyczne MEN kierowane do szkół/przedszkoli oraz bezpośrednio do uczniów i rodziców.
 8. Zmiany w przepisach prawa oświatowego wdrażane od 1 września 2020 roku w zastosowaniu praktycznym.
 9. Ujednolicenie w danej JST wymaganych dokumentów określonych przez Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia wynikających z  reżimu sanitarnego oraz zasad postępowania szkoły/przedszkola wobec uczniów/pracowników  objętych kwarantanną.
 10. Uwzględnienie higieny pracy uczniów i nauczycieli w różnorodnych formach kształcenia. Wnioski z rozwarstwienia lokalnej oświaty w warunkach realizacji „domowej edukacji”.
 11. Przykładowy plan posiedzenia rady pedagogicznej odrębny dla każdego typu placówki oświatowej - dostosowany do obowiązujących warunków epidemicznych i zmiennych form kształcenia.
 12. Zatwierdzenie zmian w organizacji szkół i możliwości kształcenia: stacjonarnego, hybrydowego i zdalnego uwzględniającego rozwijanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności uczniów.
 13. Przydział zadań i czynności dodatkowych nauczycielom realizujących zmienne formy kształcenia, wychowania i opieki, a prawo pracy.
 14. Szczegółowe procedury i czynności dyrektora wynikające z nadzoru pedagogicznego w świetle wymagań prawnych- zarządzenia dyrektora.
 15. Wykorzystanie przez JST wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego dyrektorów szkół i przedszkoli do planowania kierunków rozwoju lokalnej oświaty w roku 2021/2022.
 16. Dostosowanie liczby dodatkowych godzin i rodzajów zajęć do wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno – pedagogicznego wszystkich uczniów z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych – szczegółowa analiza wniosków z efektów realizowanych w roku szkolnym 2019/2020 dodatkowych (finansowanych przez JST)  zajęć wspomagających i rozwijających, w tym pomocy psychologiczno- pedagogicznej.
 17. Przeprowadzanie planowanych i doraźnych kontroli  w  podległych jednostkach w zakresie nadzoru, dyscypliny pracy, spraw organizacyjnych i kadrowych.
 18. Panel dyskusyjny.


Karta zgłoszenia na szkolenie

Karta zgłoszenia na szkolenie.pdf

Karta - dostęp do nagrani webinaru

KARTA ZGŁOSZENIA KROK PO KROKU – NA STARCIE NOWEGO ROKU NAGRANIE I MATERIAŁY.pdf

Program szkolenia do pobrania

KROK PO KROKU – NA STARCIE NOWEGO ROKU.pdf