Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3. Zadania i odpowiedzialność opiekunów, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych podmiotów realizujących opiekę nad dziećmi do lat 3

PLIKI DO POBRANIA NA DOLE

Cel szkolenia

 • podniesienie i uporządkowanie wiedzy i kompetencji przedstawicieli JST i podmiotów niegminnych prowadzących i realizujących instytucjonalne formy opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (żłobek, klub dziecięcy, dzienny opiekun, niania).
 • przybliżenie wiedzy o standardach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, kwalifikacjach i kompetencjach opiekunów i osób prowadzących i zarządzających instytucjonalnymi formami opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.
 • omówienie znowelizowanych przepisów i procedury dotyczącej zasad organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz warunków i aspektów finansowych funkcjonowania opieki nad dziećmi do lat 3.
 • otrzymanie wzorów i schematów obowiązujących dokumentów.
 • możliwość uzyskania odpowiedzi na pytania.

Program webinarium

 1. Ogólne informacje dotyczące systemu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – formy opieki i sposób ich organizacji, podmioty prowadzące, akty prawne, na podstawie których funkcjonują.
 2. Funkcjonowanie systemu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w świetle zmiany przepisów ustawy z 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz rozporządzeń do ustawy, które weszły w życie 1 stycznia 2018 r.
 3. Zadania żłobka i klubu dziecięcego – zapewnienie opieki zbliżonej do warunków domowych, opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych.
 4. Warunki, jakie powinien spełnić lokal na żłobek i klub dziecięcy, w tym warunki sanitarno-lokalowe oraz kwestie bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
 5. Rejestracja każdej instytucjonalnej formy opieki: wpis żłobka i klubu dziecięcego do ogólnopolskiego rejestru żłobków i klubów dziecięcych, zmiana danych w rejestrze, wykreślenie instytucji z rejestru za pośrednictwem ministerialnej strony portalu Emp@tia.
 6. Wyżywienie w zgodności z normami żywienia opracowanymi przez Instytut Żywności i Żywienia.
 7. Dyrektor żłobka, osoba kierująca pracą klubu dziecięcego- zakres wymagań, zadań, sprawozdawczość.
 8. Personel żłobka/klubu dziecięcego, w tym personel zajmujący się dziećmi niepełnosprawnymi i wymagającymi szczególnej opieki.
 9. Kwalifikacje, wymagania, kompetencje osób opiekujących się dziećmi, w tym zasady współdziałania z rodzicami.
 10. Zatrudnienie/rejestr/kwalifikacje/zadania dziennego opiekuna – zapewnienie opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych, współpraca z rodzicami.
 11. Standardy jakości opieki i wspierania rozwoju dzieci do lat 3, w tym dzieci z niepełnosprawnościami w świetle wymogów.
 12. Nadzór i kontrola gminy nad żłobkiem lub klubem dziecięcym w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki.
 13. Obowiązek sporządzania sprawozdań oraz gromadzenia przez gminy sprawozdań podmiotów innych niż gminy.
 14. Finansowanie tworzenia i funkcjonowania instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.
 15. Współpraca z sektorem prywatnym w sferze usług publicznych – zlecenie przez gminę dostarczania usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 podmiotowi prywatnemu.
 16. Zakończenie i podsumowanie szkolenia.

Szkolenia on-line, koszt: 190 zł/os 

lub nagranie z webinaru, koszt: 150 zł/os


Program szkolenia do pobrania

Opieka nad dziećmi do lat 3.pdf

Karta zgłoszenia na szkolenie

Karta zgłoszenia na szkolenie.pdf