Procedura wdrażania zmian w sieci publicznych szkół i przedszkoli prowadzonych przez JST

PLIKI DO POBRANIA NA DOLE

Cel szkolenia

Szkolenie skierowane jest do organów prowadzących szkoły/przedszkola/placówki oświatowe publiczne- zarówno przedstawicieli rady danej JST, jak i organów wykonawczych (wójtów, burmistrzów, prezydentów, starostów) oraz urzędników odpowiedzialnych za przygotowywanie i przeprowadzeniu procesu działań związanych z przygotowaniem zmian w sieci placówek oświatowych, przedszkoli, szkół oraz usystematyzowaniem sieci publicznych szkół i przedszkoli prowadzonych przez JST.

Program szkolenia obejmuje szczegółową analizę działań JST związanych z procedurą opracowania i realizacji przygotowywanych projektów aktów prawa miejscowego dot. sieci szkół/przedszkoli wraz z wymaganymi dokumentami, uzgodnieniami i opiniami. Uczestnicy otrzymają w formie elektronicznej materiały pomocnicze ( wzory wymaganych pism i projektów uchwał).

Proponowana problematyka szkolenia:

 1. Kierunki obligatoryjnych działań i możliwości zmian w sieci szkolnej po 1 stycznia 2019 roku.
 2. Zakładanie i prowadzenie przedszkoli, szkół i placówek ogólnodostępnych publicznych przez JST.
 3. Obowiązek podjęcia uchwał przez organy stanowiące gmin i powiatów w sprawie dostosowania sieci szkół na terenie danej jednostki samorządu terytorialnego do nowego ustroju szkolnego. (wprowadzony przepisami ustawy z 22.11.2018 r. – o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw dokonano zmian w zakresie ustalania planu sieci szkół).
  1. Nieważność uchwał ws. sieci obowiązujących w terminie: 1 września 2017-do 31 sierpnia 2019 roku
 4. Zasady ustalania przez organ stanowiący samorządu lokalnego sieci szkół na terenie gminy lub powiatu po ocenie właściwego kuratora oświaty (pozytywna opinia).
  1. Struktura organizacyjna szkoły/ zespołu szkół.
  2. Organizacja szkoły/zespołu szkół.
  3. Określenie granic obwodów; doprecyzowanie zasad określania obwodu szkoły.
  4. Wskazanie siedziby oraz adresu innych lokalizacji prowadzenia zajęć(przykładowa uchwała).
  5. Procedura utworzenia nowej lokalizacji szkoły/placówki oświatowej już istniejącejzajęć (przykładowa uchwała).
 5. Ustalenie sieci publicznych –prowadzonych przez gminę- przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, innych form wychowania przedszkolnego(wymagana pozytywna opinia kuratora oświaty).
 6. Procedura utworzenia zespołu szkolno-przedszkolnego.
  1. Zmiana uchwały w sprawie sieci szkół, tak aby plan sieci uwzględniał nowo powołaną jednostkę jaką jest zespół szkolno - przedszkolny.
 7. Przekazanie szkoły osobie prawnej niebędącej jednostką samorządu terytorialnego lub osobie fizycznej prowadzenie szkoły liczącej nie więcej niż 70 uczniów (po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora).
  1. Harmonogram czynności i działań JST;
  2. Termin i sposób informowania rodziców uczniów;
  3. Zasady rozwiązania umowy o pracę z nauczycielami i innymi pracownikami;
  4. Przekazanie szkoły w drodze umowy.
 8. Uchwały intencyjne i zasadnicze  dot. przekształcenia szkoły/zespołu szkół/przedszkoli….
  1. Procedura przekształcenia szkoły podstawowej publicznej, jeśli ma ona realizować zajęcia w innej lokalizacji np. dla oddziału przedszkolnego;
  2. Zasada przekształcenia szkoły polegającej na zmianie nazwy i adresu szkoły;
  3. Procedura przekształcenia dotychczasowej szkoły ogólnodostępnej/przedszkola w szkołę/przedszkole z oddziałami specjalnymi.
 9. Działania organu stanowiącego i wykonawczego w procesie zmian w sieci dot. likwidacjiszkoły. Uchwała intencyjna o zamiarze likwidacji szkoły (ocena kuratora w postaci pozytywnej opinii). Harmonogram planowanych czynności przed przygotowaniem projektu uchwały o zamiarze likwidacji szkoły.
  1. Uzasadnienie projektowanej zmiany(likwidacji szkoły) w sieci szkolnej;
  2. Sposób i termin powiadomienia rodziców uczniów i uczniów/słuchaczy w przypadku szkół dla dorosłych, a także organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego właściwej do prowadzenia szkół danego typu;
  3. Informacja na temat prognoz demograficznych w określonej przez oceniającego (kuratora oświaty)perspektywie;
  4. Opis warunków, w jakich uczniowie będą kontynuować naukę po likwidacji szkoły
  5. Liczba uczniów w klasach, oddziałach;
  6. Informacja na temat organizacji dowożenia dzieci, w przypadku szkoły ponadpodstawowej/ponadgimnazjalnej – informacja o kosztach i możliwościach dojazdu uczniów do szkoły.

10. Zasady likwidacji szkoły z powodu naboru.

11. Uprawnienie organizacji związkowej do opiniowania projektu uchwały dotyczącej przekształcenia/likwidacji szkoły.

12. Panel dyskusyjny.


Karta zgłoszenia na szkolenie

Karta zgłoszenia na szkolenie.pdf

Program szkolenia do pobrania

Program - Procedura wdrażania zmian w sieci publicznych szkół i przedszkoli.pdf